Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin sklepu internetowego określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.smartmemories.pl przez spółkę Smart Memories sp. z o.o.z siedzibą w Brzuminie 4E (05-530), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001007959, NIP 1231523767, REGON 523923547.
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 2. Usługi oraz sprzedaż w ramach sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców.
 3. Słowniczek wyrażeń zawartych w regulaminie:
 • dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży;
 • produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
 • regulamin – niniejszy dokument;
 • rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklepu;
 • sklep internetowy – prowadzony przez sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.smartmemories.pl 
 • sprzedawca – – spółka Smart Memories sp. z o.o. z siedzibą w Brzuminie 4E (05-530), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001007959, NIP 1231523767, REGON 523923547;
 • umowa sprzedaży – zawarta w wyniku zamówienia między klientem a sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z usług elektronicznych świadczonych w sklepie internetowym;
 • zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia, oświadczenie klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu prezentowanego w sklepie internetowym
 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane w regulaminach na stronie internetowej sklepu.
 2. Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny użytkownika następujących wymagań: 
 • dostęp do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa Firefox, Microsoft EDGE, Chrome, Opera, Safari, IOS Safari;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika, szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 2. Sprzedawca informuje, że w sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności i cookies dostępna na stronie internetowej sklepu.
 3. Wszystkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą sprzedawcy.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca umożliwia użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych usług elektronicznych: konta, formularza zamówienia, newslettera oraz formularza kontaktowego.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia konta konieczna jest uprzednia rejestracja w sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.
 3. Umowa o prowadzenie konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez użytkownika potwierdzenia rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia sprzedawcy lub skorzystania z opcji usunięcia konta.
 4. Sprzedawca udostępnia formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu produktów prezentowanych w sklepie.
 5. Użytkownik ma możliwość zapisu do newslettera w celu otrzymywania od sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych.
 6. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera poprzez wysłanie do sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów.
 7. Elektroniczny formularz kontaktowy umożliwia kontakt ze sprzedawcą.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

IV. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na produkty są klienci:
 • posiadający status zarejestrowanego użytkownika sklepu,
 • nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 1. Status zarejestrowanego użytkownika sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
 • wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez klienta loginu oraz hasła);
 • dokonaniu aktywacji konta, poprzez kliknięcie w  link wysłany na adres mailowy klienta.
 1. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu klient używa ustalonego wcześniej na stronie sklepu loginu i hasła.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika sklepu, składa zamówienie, po zalogowaniu się do sklepu, poprzez dodanie produktu prezentowanego w sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na produkt przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu, składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na produkt poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

V. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
 2. Ceny produktów prezentowanych w sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.
 4. Informacje o produktach prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przesyła, na adres poczty elektronicznej klienta, potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów.
 8. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedawca przesyła, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Należność za produkty oraz koszty dostawy mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 • gotówką (za pobraniem);
 • za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej sklepu.
 1. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu tpay.com. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
 1. W przypadku gdy sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Zobowiązania klienta wynikających z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za produkty oraz koszty dostawy.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy produktów:
 • dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres w trakcie składania zamówienia;
 • dostarczenie za pośrednictwem InPost do wskazanego w procesie zamówienia paczkomatu.
 • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy.
 1. Koszty dostawy produktu oraz terminy realizacji zamówienia są każdorazowo wskazane w sklepie internetowym.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Zgłoszenie reklamacji produktów powinno zostać przesłane na adres: Smart Memories Sp. z o.o., Ostrówik 23B, 05-530 Ostrówik lub drogą mailową lub przez formularz kontaktowy (udostępniony na stronie).
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.
 3. Reklamacja produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji produktu klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, m.in. poprzez złożenie przez klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo na stronie internetowej sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w zakładce Zwroty i reklamacje).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu produktu.
 8. W celu przyspieszenia procedury zwrotu, sprzedawca zaleca by zwracane produkty przesyłać na adres: Smart Memories Sp. z o.o., Ostrówik 23B, 05-530 Ostrówik.

X. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe klienta, zarejestrowane w sklepie, są przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez sprzedawcę, a także na podstawie zgody klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 4. Podanie danych osobowych przez klienta w sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez klienta konta w sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w sklepie. Jeżeli klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionych celach sprzedawcy, dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w regulaminie, są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Pobierz PDF